Vzdělávací systém v Senegalu

Systém vzdělávání v Senegalu je založen na francouzském modelu, který byl zaveden během koloniální éry. Vzdělávání je povinné pro děti od 6 do 16 let, ale mnoho z nich základní školu nedokončí. Podle Světové banky byla v roce 2018 míra ukončení základního vzdělávání v Senegalu pouze 56 %. Negramotnost v Senegalu je stále vážný problém, který omezuje rozvoj země a životní úroveň obyvatel. Podle údajů UNESCO z roku 2018 je gramotných pouze 57,7 % dospělých a 69,8 % mládeže. Země se snaží situaci zlepšit prostřednictvím různých programů a projektů, které podporují vzdělávání, zejména na venkově a mezi ženami.

V Senegalu existují tři typy škol: veřejné, soukromé a koránové. Veřejné školy jsou financovány státem a jsou pro žáky zdarma. Soukromé školy jsou placené a nabízejí různé vzdělávací programy, například mezinárodní nebo náboženské. Koránové školy jsou tradiční islámské instituce, kde se děti učí číst a psát arabsky a memorovat korán.

Vzdělávací systém v Senegalu čelí mnoha výzvám, jako je nedostatek kvalifikovaných učitelů, nedostatečné vybavení a infrastruktura, nízká kvalita výuky a hodnocení, sociální nerovnosti a regionální rozdíly. Vláda se snaží reformovat a modernizovat vzdělávací sektor prostřednictvím různých programů a partnerství s mezinárodními organizacemi, jako je UNESCO nebo UNICEF.

Střední školy v Senegalu jsou rozděleny na tři typy: gymnázia, odborné školy a učiliště. Gymnázia jsou čtyřletá nebo šestiletá a připravují žáky na vysokoškolské studium. Odborné školy jsou tříleté nebo čtyřleté a nabízejí praktické vzdělání v různých oborech, jako je zemědělství, obchod, zdravotnictví nebo turistika. Učiliště jsou dvouletá nebo tříletá a učí žáky řemeslným dovednostem.

 Studium na střední škole není zdarma. Podle zákona musí každý student zaplatit roční školné, které se liší podle typu a úrovně školy. Průměrné školné pro střední školu je asi 50 000 CFA franků (asi 75 eur) za rok. Kromě toho musí studenti také platit za učebnice, uniformy a další náklady spojené se studiem. Někteří studenti mohou získat stipendium nebo finanční pomoc od státu nebo jiných organizací, ale tyto možnosti jsou omezené.